Clár na Gaeilge

Is féidir libh sonraí teagmhála d'aturnaetha a chleachtann trí Ghaeilge a fháil anseo.

You can find contact details for solicitors who practise through Irish here.   

Clár na Gaeilge 

Bunaíodh Clár na Gaeilge (An Dlí-Chumann) i gcomhlíonadh ailt 40 fo-alt 2(a)(i) go 2(A)(l) den Acht Aturnaetha 1954, arna cuireadh isteach ag alt 2 d’Acht na nDlí-Chleachtóirí (An Ghaeilge) 2008.

Cuirtear aturnaetha a fhaigeann pas san Ardchúrsa Cleachtadh Dlí as Gaeilge (agus atá curtha ar Rolla na nAturnaetha) ar Chlár na Gaeilge (An Dlí-Chumann) agus the Irish Language Register (Law Society) lena n-ainmneacha agus sonraí teagmhála i nGaeilge agus i mBéarla san áireamh.

Caomhnaíonn an Roinn Rialacháin an Clár seo agus uasdhátaítear ar bhonn míosúil é.

Má tá ceist agat, déan teagmháil le Máire Áine NicDiarmiada.

Irish Language Register 

An Irish Language Register (Law Society) has been established in compliance with Section 40 subsection 2(A)(i) to 2(A)(l) of the Solicitors Act 1954, as inserted by section 2 of the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008.

Solicitors who pass the Advanced Legal Practice Irish course (and who are on the Roll of Solicitors) are placed on Clár na Gaeilge (An Dlí-Chumann) and the Irish Language Register (Law Society), with their names and contact details in Irish and in English included.

The Regulation Department maintains this Register and it is updated on a monthly basis.

If you have a query, contact Mary Ann McDermott.

View the Irish Language Register (King’s Inns).