We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage to improve and customise your experience, where applicable. View our Cookies Policy. Click Accept and continue to use our website or Manage to review and update your preferences.


Strictly necessary cookies

Cookie name Duration Cookie purpose
ASP.NET_SessionId Session This cookie holds the current session id (OPPassessment only)
.ASPXANONYMOUS 2 Months Authentication to the site
LSI 1 Year To remember cookie preference for Law Society websites (www.lawsociety.ie, www.legalvacancies.ie, www.gazette.ie)
FTGServer 1 Hour Website content ( /CSS , /JS, /img )
_ga 2 Years Google Analytics
_gat Session Google Analytics
_git 1 Day Google Analytics
AptifyCSRFCookie Session Aptify CSRF Cookie
CSRFDefenseInDepthToken Session Aptify defence cookie
EB5Cookie Session Aptify eb5 login cookie

Functional cookies

Cookie name Duration Cookie purpose
Zendesk Local Storage Online Support
platform.twitter.com Local Storage Integrated Twitter feed

Marketing cookies

Cookie name Duration Cookie purpose
fr 3 Months Facebook Advertising - Used for Facebook Marketing
_fbp 3 months Used for facebook Marketing

Ardchúrsa Cleachtadh Dlí as Gaeilge 2021

Venue Law Society of Ireland, Blackhall Place
Start Date 14 April 2021 at 4:30 PM
End Date 10 June 2021 at 8:00 PM

Price:

€625.00

This item is not available to book online

Feidhm agus Cuspóirí

Cuirtear an cúrsa roghnach PPC2 seo ar fáil gach bliain d’aturnaetha cáilithe, faoi mar atá leagtha amach faoi alt 2A den Acht Aturnaetha 1954 (arna leasú). Tá an oiliúint trí Ghaeilge dírithe ar scileanna, agus dá bhrí sin, tá na nithe seo a leanas san áireamh: taighde, agallóireacht scríbhneoireacht dhlíthiúil, comhairleoireacht, idirbheartaíocht agus abhcóideacht don dlíodóir a chleachtann trí Ghaeilge, in iliomad de réimsí chleachtais ginearálta a thrasnaigh cearta daonna, dlíthíocht choiriúil, dlíthíocht shibhialta, tíolacadh, dlí teaghlaigh, probháid, cáin, dlí fostaíochta, gnó agus dlí AE. Tá fasaigh de théacsanna dlí a fuarthas ó chleachtóirí a chleacht trí mheán na Gaeilge inchorporaithe in ábhar an chúrsa. Cuirtear ainmneacha na rannpháirtithe a éiríonn leis an gcúrsa ar Chlár na Gaeilge (An Dlí-Chumann).

Struchtúr an Chúrsa

Seachadadh an Chúrsa
Ritheann an cúrsa foghlama cumaisc seo ó mhí Aibreáin go mí an Mheithimh gach bliain. Bíonn na ranganna ar siúl tráthnónta Déardaoin, 18.00-20.00 de ghnáth. Bíonn físeáin léachtaí ar fáil ar líne de
ghnáth agus bíonn obair ar líne le déanamh ag rannpháirtithe idir na ranganna seachtainiúla. Déanann
rannpháirtithe an obair chúrsa seo ina n-aonair agus i ngrúpaí.

Léachtaí
Tugann na léachtaí fráma ginearálta mar gheall ar chleachtadh an dlí trí Ghaeilge, mar aon le stádas bunreachtúil/Eorpaigh an Ghaeilge, taighde dlíthiúil sa Ghaeilge agus gramadach na Gaeilge.

Ceardlanna
Forbraíonn rannpháirtithe scileanna dlíodóra Gaeilge sna cheardlanna, trí ról-imirt agus obair grúpa.

Obair Chúrsa Ar Líne
Déanann  rannpháirtithe obair  chúrsa  ar  líne  idir  na  ranganna  seachtainiúla  –  tascanna  gramadaí, dréachtú, blagáil, aistriúchán, agus araile.

Measúnú
Cuimsíonn measúnú an chúrsa:

  • Measúnú leanúnach ar bonn seachtainiúil de rannpháirtíocht agus de chríochnú tascanna an chúrsa; 
  • Tinreamh agus rannpháirtíocht le linn an chúrsa (is riachtanach é freastal ar gach rang) tré
    Zoom, agus;
  • Measúnú ag deireadh an chúrsa a éilítear táirgeadh pháipéar grúpa agus cur i láthair ó bhéal gach rannpháirtí (abhcóideacht cúirte ex-parte). Tá an cúrsa/an próiseas meastóireachta i gcomhlíonadh le héirim an CTET (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp).
Sceideal an Chúrsa 2021 (sealadach)*
Seisiún Tionscnaimh:                      Dé Céadaoin 14/04/2021, 16:30-17:30
Seisiún 1 (Léacht 1 & 2):                 Déardaoin 15/04/2021, 18:00-20:00
Seisiún 2 (Léacht 3 & 4):                 Déardaoin 22/04/2021, 18:00-20:00
Seisiún 3 (Ceardlann 1 & 2):          Déardaoin 29/04/2021, 18:00-20:00
Seisiún 4 (Ceardlann 3 & 4):          Déardaoin 13/05/2021, 18:00-20:00
Seisiún 5 (Ceardlann 5 & 6):          Déardaoin 20/05/2021, 18:00-20:00
Seisiún 6 (Ceardlann 7):                 Déardaoin 27/05/2021, 18:00-20:00
Measúnú Deiridh:                               Déardaoin 10/06/2021, 18:00-20:00

* Bíonn ar rannpháirtithe obair chúrsa a dhéanamh ar bonn aonaracha agus ar bonn grúpa idir na seisiúin sheachtainiúla.

Cé dó a n-oirfeadh an cúrsa seo?

Tá an cúrsa oiriúnach d’aturnaetha a bhfuil fonn orthu a gcuid Gaeilge gairmiúil a fheabhsú, mar aon le scileanna   dlíodóra   nua   a   fhorbairt.   Tabharfar   comhlíonadh   an   chúrsa   buntáiste   fostaíochta rannpháirtithe.

Léachtóirí agus Teagascóirí

Cuimsíonn an fhoireann teagaisc léachtóirí agus teagascóirí a bhfuil réimse leathan taithí i gcleachtadh dlí trí Ghaeilge acu.

An Séala Eorpach Teanga

Gradam is ea an Séala Eorpach Teanga (http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic- framework/language-label_en.htm) a bhronntar gach bliain ar thionscadail a fhorbraíonn slite nuálacha, cruthaitheacha le caighdeán teagaisc teangacha a ardú, le foghlaimeoirí a spreagadh agus leis an leas is fearr a bhaint as áiseanna atá ar fáil. An Coimisiún Eorpach a chomhordaíonn é, ach is iad na ballstáit a bhainistíonn é, agus giúiréithe náisiúnta a chinneann ar na critéir mhionsonraithe. Nuair a fhuair an Dlí- Chumann an gradam seo i 2012, dúirt an giúiré “Úsáidtear réimse leathan d’acmhainní don fhoghlaim chumaisc… Fíor inspreagthach d’fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí toisc go gcuirtear ábhair an chúrsa in oiriúint chun freastal ar riachtanais.”

 

Application closing date is Wednesday 7 April 2021 at 5pm

ELL Logo

Price:

€625.00

This item is not available to book online